banner

Általános Szerződési Feltételek (érvényes 2011. október 1-től )

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) tartalmazzák Kinderprogramm Media Kft. által értékesített reklámfelületeire, reklámidejére vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos jogviszonyokban a Szolgáltató és a Reklámozók jogait és kötelezettségeit.

 

I. Általános rendelkezések

 

1. Jelen ÁSzF alkalmazásában:

 

a) Szolgáltató: aki a reklám közzétételére alkalmas eszközzel (reklámfelülettel, reklámidővel) rendelkezik, ezek segítségével a reklámot megismerhetővé teszi, illetve az is, aki a reklámfelületet, reklámidőt értékesíti. Jelen ÁSzF vonatkozásában Szolgáltató a Kinderprogramm Media Kft. saját reklámfelületeit közvetlenül, a  fent hivatkozott Szolgáltatók reklámfelületeit, illetve a reklámidőket a Szolgáltatókkal kötött megállapodások és jogosítások szerint, megbízás alapján, illetve bizományosként értékesíti. A Kinderprogramm Media Kft. jogosult a reklámfelületeket, illetve a reklámidőket kiajánlani, azokra hirdetéseket felvenni, az erre irányuló szerződéseket megkötni, jognyilatkozatokat tenni, kötelezettségeket vállalni.

 

b) Reklámozó: akinek az érdekében a reklám közzétételre kerül, illetve aki a saját érdekében a reklám közzétételét a Szolgáltatótól megrendeli, illetve a reklámozó megbízásából eljáró reklámszolgáltató(k) és –ügynöksége(k) is, akik a saját nevükben, az általuk képviselt reklámozó(k) érdekében adnak reklám közzétételére vonatkozó megrendelést a Szolgáltatónak;

 

c) Reklám: olyan ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében közzétett közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely megnevezett vagy ábrázolt termék, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (együtt: áru) értékesítését, más módon történő igénybevételét vagy Reklámozó által kívánt más hatás elérését segíti elő, vagy e céllal összefüggésben a Reklámozó nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését, továbbá áru vagy árujelző ismertségének növelését mozdítja elő.

 

 

 

II. A megrendelés tartalma

 

1. A Kinderprogramm Media Kft. a Reklám megrendelését írásban (levél, fax, e-mail) – akár az általa kidolgozott megrendelőn, akár a Reklámozó által írt megrendelés alapján – a Reklámozó cégszerű aláírásával fogadja el. A Kinderprogramm Media Kft. eltérő kikötése hiányában a megrendelések kötelező tartalmi követelményeit a jelen cím alatti rendelkezések tartalmazzák.

 

2. A megrendelésben a Reklámozónak a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal egyezően meg kell neveznie vállalkozását, székhelyét, közölnie kell adószámát és bankszámlaszámát, kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét, a Reklám témáját, a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást,;-     ügynökségi megrendelés esetén a  Megrendelő ügynökség neve, címe, telefonszáma, fax száma, e-mail címe, adószáma, bankszámlaszáma-          Hirdető neve, címe, telefonszáma, adószáma-       Ügynökségi kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, email elérhetősége-  A kampány címe, periódusa, havi tördelésben, ill. a reklám megjelenésének dátumát és pontos időpontját -

 

2.1 Ügynökségi megrendelés esetén a hirdető ügyfél nevét, székhelyét, adószámát is meg kell nevezni.

 

3. A reklámozó a Reklám megrendelésekor nyilatkozni köteles arra vonatkozóan, hogy az általa hirdetni kívánt áru és/vagy szolgáltatás az alkalmazandó jogszabályi előírásoknak megfelel.  A Reklámozó ennek megfelelően tudomással rendelkezik arról is, hogy a Grtv. értelmében az előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá eső termékekre vonatkozó Reklám csak akkor tehető közzé, ha a Reklámozó nyilatkozatot tesz arról, hogy a reklámozandó termék előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá esik-e, a vizsgálatot elvégezték-e és az alapján a termék forgalomba hozható-e, vagy arról, hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá. Reklámozó kötelezi magát arra, hogy az erről szóló nyilatkozatot a Megrendeléssel egyidejűleg megteszi. A Szolgáltató mindaddig nem köteles közzétenni a Reklámot, amíg a Reklámozó nem tesz eleget nyilatkozattételi kötelezettségének. Amennyiben Reklámozó elmulasztja a fenti nyilatkozat megtételét, a Reklám net-net árával megegyező mértékű kötbér megfizetésére köteles

 

4. Amennyiben a Reklámozó a fenti cím alatt hivatkozott adatokat, illetve nyilatkozatokat nem, vagy nem határidőben bocsátja rendelkezésre, illetve a megrendelés határidőn túli, úgy a Kinderprogramm Media Kft. jogosult a megrendelést visszautasítani, illetve a létrejött egyedi reklámszerződést azonnali hatállyal felmondani.

 

 

III. A szerződés létrejötte

 

1. Az egyedi reklámszerződés azzal jön létre, hogy a Kinderprogramm Media Kft. a Reklámozó megrendelését, amennyiben minden szükséges adat rendelkezésre áll, írásban (futárküldemény, levél, fax vagy e-mail útján), 5 munkanapon belül, a megrendeléssel megegyező tartalommal visszaigazolja. A Reklám megjelentetésére csak a szerződés létrejötte után kerülhet sor. Az egyedi reklámszerződés a visszaigazolás napján lép hatályba a visszaigazolásban szereplő feltételekkel. A Reklámozó tudomásul veszi, hogy a megrendelés csak abban az esetben minősül a Kinderprogramm Media Kft. által elfogadottnak, ha a megrendelést a Kinderprogramm Media Kft. visszaigazolja.

 

 

IV. A Reklám Reklámozó általi szállítása

 

1. A Reklámozónak az Online reklám megrendeléshez kész reklámanyagot kell küldenie, kivéve, ha az anyagot Szolgáltatótól rendeli meg.

 

2. Amennyiben a Reklámozó késedelmes anyagleadása, illetve inzertek esetében késedelmes szállítás ellenére, a Szolgáltató tevékenységének eredményeképpen a Reklám közzétételre kerül az adott médiumban, a Szolgáltató a reklám szerződés szerinti ellenértékén túl késedelmi kötbérre is jogosult, melynek mértéke az érintett reklám net-net árának 25 %-a.

 

 

3. Online reklám szövegmennyisége, megfogalmazása, grafikai megoldása tekintetében a Reklámozó kérésére Szolgáltató ingyenes szakmai véleményt ad.

 

4. Reklámozó tudomásul veszi, hogy az árlistában szereplő összegek csak a Reklám közzétételének árára vonatkoznak, így amennyiben a Reklámozó a Reklám előállításával vagy annak esetleges átdolgozásával, kijavításával a Szolgáltatót bízza meg, ezt a Szolgáltató egyedi, külön díjazásért vállalja.

 

V. A Reklám visszautasítása

 

1. A Reklámozó tudomásul veszi, hogy nem tehető közzé olyan Reklám, amely jogszabályba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit. Az ilyen jellegű, valamint a Kinderprogramm Media Kft.egyoldalú megítélése szerint

(a)a reklámfelületet tartalmazó médium, a Szolgáltató arculatával, szellemiségével össze nem egyeztethető,

(b) a Szolgáltató reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például a Szolgáltató Médiumának fogyasztói körére épülő harmadik félnek értékesített reklámfelületeket tartalmazó Médiumok, kiadványok),

(c) technikai illetve terjedelmi okból nem teljesíthető, valamint

 

 

 

VI. A Reklám közzététele

 

1. A Reklámozó tudomásul veszi, hogy Reklámjaiban (ideértve az inzertként elhelyezésre kerülő anyagokat is) nem használhatja fel a Szolgáltató által képviselt médium emblémáját, betűtípusát, tördelését és a Reklám nem keltheti az olvasóban azt a látszatot, mintha az adott médium szerkesztősége által készített anyag lenne.

 

2. A Reklámozónak a Reklám szövegét a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett helyesírási szabályoknak, a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló törvény, a Grtv, az Fttv, a Tpvt, valamint az NMHH állásfoglalásai, irányelvei rendelkezéseinek megfelelően kell elkészítenie. (Kivételt képezhetnek a szójátékok, a szójáték-jellegnek azonban egyértelműen ki kell tűnnie.) A Kinderprogramm Media Kft. a Reklám szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat a Reklámozóval való egyeztetés nélkül is elvégezheti. Amennyiben a Kinderprogramm Media Kft.megítélése szerint a Reklám szövegében - értelmezési probléma miatt vagy egyéb okból - érdemi változtatásra is szükség van, ezt a Reklámozóval egyeztetve kell elvégezni.

 

3. A Szolgáltató az online reklám kreatívjait megjelenés előtt teszteli. A tesztelés során felmerülő technológiai és tartami hibák megjelenés előtti korrigálása a Reklámozó felelőssége.

 

4. Ha a megfelelő időben leadott Reklám a Reklámozón kívülálló okból nem jelenik meg, a Reklámozó jogosult a Reklámot a Szolgáltató útján egyeztetett más reklámfelületen, reklámidőben megjelentetni vagy – választása szerint – a szerződést írásban felmondani.

 

16. PR cikket a Smtv., Grtv., az Fttv., a Tpvt. és a Magyar Reklámetikai Kódex alapján úgy kell közzétenni, hogy annak reklám jellege egyértelműen kiderüljön. A Kinderprogramm Media Kft. a reklámjelleg egyértelművé tétele céljából a,  online felületen (x) felirattal, vagy ezekkel egyenértékű módon jelöli meg. A PR cikk nem álcázhatja annak valódi természetét. A PR cikkben foglalt információ szabatos, kiegyensúlyozott, valós, tárgyilagos és elegendően teljes kell, hogy legyen ahhoz, hogy a fogyasztó meg tudja alkotni saját véleményét a reklámozott áruról. Az információ nem lehet félrevezető azáltal, hogy elferdít, túlzottan kihangsúlyoz vagy elhallgat tényeket.

 

 

VII. Reklámdíjak

 

1. A Szolgáltató valamennyi Médiumára önálló reklám árlistát – tarifatáblázatot - (Médiaajánlat) alkalmaz, amely tartalmazza a reklámárakat, a technikai adatokat, valamint a reklámfelületek méreteit és ezek árait, továbbá az általános kedvezménykonstrukciókat.

 

 

VIII. Lemondás és módosítás

 

1. A már megrendelt Reklámot a Reklámozó jogosult a Kinderprogramm Media Kft. visszaigazolásában megjelölt lemondási és módosítási határidőig (online Reklám esetén a tervezett megjelenés előtti 10 munkanappal)

 

2. Lemondás és módosítás csak írásban (telefaxon vagy ajánlott, illetve elektronikus levélben) történhet.

 

3. A Reklámozó nem jogosult a lemondott reklámfelületet egy másik Reklámozónak átadni, kivéve, ha Szolgáltató elfogadja az új Reklámozót, ekkor a Szolgáltató eltekint a lemondó Reklámozó fizetési kötelezettségétől.

 

 

 

IX. Fizetési feltételek

 

1. A Szolgáltató a Reklámozó felé a számlákat – eltérő megállapodás hiányában – megrendelésenként, teljesítés után és azzal arányban, legkésőbb a megjelenést követően állítja ki 8 (nyolc) naptári napos fizetési határidővel.

 

2. Ha a számlázás devizaneme Reklámozó kérésére eltér a megrendelés devizanemétől, akkor a Reklámozó részére a számlák a Szolgáltatónak a megrendelés alapjául szolgáló tarifatáblázatában szereplő ár teljesítési időpont napján érvényes MNB középárfolyamon számolt devizaértéke szerint kerülnek kiállításra a Médiaajánlat szerint. Kivételt képez ez alól a 2007. évi CXXVII. törvény 58. § (1) bekezdése szerinti határozott idejű elszámolás szabálya alá tartozó ügylet, amely során a számla kiállítás napján érvényes MNB középárfolyam alkalmazandó. A számla ellenértékét a számla szerinti pénznemben kell rendezni.

 

3. A számla kiegyenlítésével kapcsolatos bankköltségek a Reklámozót terhelik. Külföldi megrendelés esetén a külföldi és a belföldi bankköltség is a Reklámozót terheli.

 

4. A fizetés teljesítésének időpontja a számla ellenértékének jóváírása a számlán megadott bankszámlaszámra. Bármely számlával kapcsolatos kifogás csak a vitatott tételt érinti, a többi tétel, valamint a számla esedékességén nem változtat.

 

5. Kizárólag számlával kapcsolatos kérdéseket, kifogásokat, annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül írásban kell közölni. E határidőn túl reklamációnak helye nincs.